Publicaties

Bestemmingsplannen

AbRS 28-08-2019 gemeente Gemert-Bakel 201808240/1/A1 ECLI:NL:RVS:2019:2896
samenvatting en annotatie in JG 2019/5 nr. 30 p. 131-133
Planregels van het bestemmingsplan in dit geval niet duidelijk c.q. niet consequent. Omdat bij letterlijke uitleg van een van de planregels in de bestemmingsomschrijving een andere bepaling geen betekenis heeft, bepaalt de Afdeling de reikwijdte van de planregels aan de hand van de toelichting van het bestemmingsplan.

AbRS 27-03-2019 gemeente Bronkhorst 201706783/1/R1 ECLI:NL:RVS:2019:948
samenvatting en annotatie in JG 2019/3 nr. 19 p. 83-85
De Academie voor de Rechtspraktijk heeft aan Jolande Thoonen voor deze samenvatting en annotatie de Magna Charta Publieksprijs 2019 in de categorie Bestuursrecht toegekend.
Een gemeente mag als voorwaarde aan een niet agrarisch bestemming voor (voormalig) agrarische percelen als voorwaarde stellen een verevening in de vorm van vermindering van het bebouwd oppervlak en/of een andere kwaliteitsbijdrage. Ook mag de gemeente als voorwaarde stellen dat een initiatiefnemer akkoord gaat met een planschadeovereenkomst als de gemeente de kosten niet uit hoofde van een exploitatieplan kan verhalen omdat geen sprake is van een bouwplan als bedoeld in de Wro en Bro.

AbRS 13-02-2019 gemeente Utrecht 201803900/1/R2 ECLI:NL:RVS:2019:404
samenvatting en annotatie in JG 2019/2 nr. 15 p. 66-68
Het bestemmingsplan moet ruimtelijk relevant behoud en/of de compensatie van groen via een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan regelen, tenzij dat behoud en die compensatie via het publieke spoor al is gewaarborgd. Het via een anterieure overeenkomst met een ontwikkelaar regelen volstaat niet.

Planschade

AbRS 23-10-2019 gemeente Wormerland 201805601/1/A2 ECLI:NL:RVS:2019:3596
samenvatting en annotatie in JG 2019/6 nr. 35 p. 159-161
De vrijstellingsbepalingen van het bestemmingsplan ten tijde van de aankoop leiden tot voorzienbaarheid van planschade. Gelet op die bepalingen moest een koper rekening houden met bouwwerken die het zicht op zijn reclamemast konden beperken.

AbRS 10-04-2019 gemeente Beuningen 201805859/1/A2 ECLI:NL:RVS:2019:1124
samenvatting en annotatie in JG 2019/3 nr. 20 p. 85-86
Bij verkrijging van eigendom door erfopvolging in combinatie met compensatie van overbedeling aan andere erfgenamen voor de voorzienbaarheid van de planschade kijken naar moment dat de erflater de eigendom verwierf.

AbRS 02-01-2019 gemeente Pekela 201705766/2/R3 ECLI:NL:RVS:2019:2
samenvatting en annotatie in JG 2019/1 nr. 6 p. 19-20
Tegemoetkoming in (directe) planschade kan in natura, bijvoorbeeld door opnemen afwijkingsbevoegdheid in herziening van het nieuwe bestemmingsplan. Aanvrager om tegemoetkoming moet voldoende tijd krijgen om gebruik te maken van tegemoetkoming in natura.

AbRS 05-12-2018 gemeente Ooststellingwerf 201708395/1/A2 ECLI:NL:RVS:2018:3966
samenvatting en annotatie in JG 2019/1 nr. 4 p. 14-16
Geen tegemoetkoming in planschade. Aanvrager had voor dat hij besloot tot koop het archief van de abonneekrant en gelet op het bericht in die krant het daarin vermelde voorontwerp van de planologische wijziging moeten raadplegen.